Ustawienia cookies

Na naszej stronie używamy plików cookie.

Niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania serwisu, ale o innych możesz decydować.

1. Informacje ogólne

Poniżej wskazujemy zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności osób korzystających ze strony www.onevofloor.com. 

Stronę www.onevofloor.com w tej Polityce prywatności będziemy nazywali „Serwisem”, zaś urządzenie końcowe, z którego łączą się Państwo z Serwisem, takie jak komputer PC, tablet czy telefon, będziemy nazywali „Urządzeniem”. 

W związku z korzystaniem z Serwisu możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe (zwłaszcza w przypadku osób zalogowanych w Serwisie), a także i inne informacje nieumożliwiające Państwa identyfikacji, zawarte np. w plikach cookies.

I. Dane osobowe

Jeśli w związku z używaniem Serwisu uzyskujemy Państwa dane osobowe, jesteśmy (FF Serwis Sp. z o.o.) administratorem Państwa danych, chyba że wyraźnie będzie wskazane inaczej.

1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe uzyskane w Serwisie będziemy wykorzystywać w następujących celach:

1) umożliwienia rejestracji w Serwisie i korzystania z niego, na zasadach określonych w regulaminie Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

i) przez czas wykonania tych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);

ii) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (podstawa prawna: obowiązek prawny);

lub

iii) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);

3) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym między nami a podmiotami z nami współpracującymi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4) wykrywania i zwalczania nadużyć przy korzystaniu z Serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu – przez czas korzystania z Serwisu, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z takiego korzystania, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

5) marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

6) wsparcia obsługi Serwisu, w tym poprzez informowanie o awariach, zbieranie informacji o Państwa ocenie Serwisu, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o dotychczasowym sposobie korzystania z Serwisu lub o naszej ofercie, z której Państwo korzystają – przez czas korzystania z Serwisu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

7) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących skuteczności pozyskiwania klientów) – przez okres, przez który Państwa dane przechowujemy na inne cele wskazane w tej informacji (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego możemy dopasowywać komunikaty reklamowe do Państwa potrzeb, wykorzystując dostępne nam informacje o Waszym zachowaniu i preferencjach).

Jeśli wyrażą Państwo inną zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

Dane o zalogowaniu się w Serwisie mogą być wykorzystywane na potrzeby skorzystania z poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, w tym usług innych podmiotów dostępnych w Serwisie.

2. Które dane osobowe należy nam podać?

Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami do rejestracji w Serwisie wymagamy podania pewnych danych (bez ich podania nie można założyć konta w Serwisie). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na dokonanie rejestracji (ale mogą np. ułatwić dostosowanie Serwisu do Państwa potrzeb lub usprawnić nasz kontakt). Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym.

Informujemy, że w momencie połączenia z naszym Serwisem w logach systemowych pojawia się informacja o numerach (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju Urządzenia oraz oprogramowania na Urządzeniu, z którego Państwo korzystają.

Jeśli są Państwo abonentami naszych usług telekomunikacyjnych i łączą się z Serwisem poprzez naszą sieć telekomunikacyjną (mobilną lub stacjonarną) możemy rozpoznać, że jesteście naszymi klientami, oraz wykorzystać informacje o Państwa profilu jako abonentów, m.in. w celach marketingowych, chyba że zgłoszą Państwo sprzeciw marketingowy.

3. Komu przekazujemy dane osobowe?

Państwa dane przekazujemy:

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a. agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,

b. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

c. podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,

d. naszym partnerom, którzy świadczą swoje usługi w Serwisie – w razie wyrażenia przez Państwa woli zamówienia ich usług,

e. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach, które opisujemy wyżej. Przekazanie danych tym podmiotom może nastąpić z momentem podania przez Państwa tych danych w czasie rejestracji, a także później, przez czas, przez który przechowujemy Państwa dane dotyczące korzystania z Serwisu.

b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a. naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

c. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

4. Czy Państwa dane osobowe trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Możemy zdecydować o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Aktualnie nie przekazujemy danych poza EOG.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

• sprostowanie (poprawienie) danych;

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;

• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na nasz adres wskazany poniżej w „danych kontaktowych”).

Aby mieć pewność, że jesteście uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

6. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

• ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

8. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa.

II. Inne informacje – pliki cookies

1. Czym są pliki cookies?

W ramach Serwisu wykorzystujemy pliki cookies, które mogą nie być powiązane z Państwa danymi osobowymi.

W plikach cookies może być zapisana informacja o tym, z jakich części Serwisu lub innym stron internetowych korzystali Państwo w przeszłości.

2. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

a) utrzymania ciągłości Państwa sesji po zalogowaniu w Serwisie; dzięki temu w ramach jednej sesji nie muszą Państwo na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać danych do zalogowania,

b) skorzystania z opcji „Zapamiętaj mnie”,

c) dostosowania Serwisu do Państwa potrzeb,

d) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, 

e) zapewnienia bezpieczeństwa sesji,

f) zapamiętania Państwa ustawień w Serwisie,

g) dopasowywania reklamy, zarówno prezentowanej w Serwisie, jak i na innych stronach internetowych lub w innych aplikacjach mobilnych; w tym celu możemy wykorzystywać informacje pochodzące z plików cookies umieszczonych w Państwa urządzeniu na innych stronach internetowych, a także – w granicach dopuszczonych przepisami prawa lub na podstawie udzielonych zgód – z innych źródeł takich jak dostawcy zewnętrznych baz danych lub Państwa dane zgromadzone na podstawie łączących nas z Państwem umów.

3. Opcja „Zapamiętaj mnie”

Za pomocą opcji „Zapamiętaj mnie” mają Państwo zapewniony dostęp do swojego konta w Serwisie bez konieczności każdorazowego logowania się do Serwisu. Dostęp ten jest zapewniony, jeśli łączą się Państwo z Serwisem z urządzenia końcowego, z którego korzystali Państwo w momencie wybrania tej opcji i umieszczenia pliku cookie.

Zwracamy uwagę, że po wybraniu opcji „Zapamiętaj mnie” każda osoba, która będzie korzystać z Państwa urządzenia końcowego, może uzyskać dostęp do Państwa konta w Serwisie, w tym do danych dotyczącej Państwa umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

4. Wylogowanie z Serwisu

Wylogowanie się z Serwisu uniemożliwia dostęp do konta w Serwisie bez ponownego logowania się, ale nadal, mimo wylogowania, możemy nadal umieć rozpoznać Państwa jako naszych klientów (w oparciu o sieć, z której Państwo korzystają, wykorzystywane przez Państwa Urządzenia, czy przesyłane przez te Urządzenia pliki cookie).

5. Zewnętrzne pliki cookies

Podczas korzystania z Serwisu w Państwa Urządzeniu mogą być umieszczone jeszcze pliki cookies pochodzące od innych podmiotów (tzw. pliki cookies zewnętrzne), w szczególności od dostawców takich serwisów, jak Facebook, Twitter, Google+, YouTube, DailyMotion, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszego Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami, a w przypadku piksela Facebook - w celu skierowania do Państwa naszej profilowanej reklamy w serwisie Facebook opartej o informacje o odwiedzanych przez Państwa stronach w naszym Serwisie. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności.

Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Rozwiązania umożliwiające Państwu określenie, w jakim zakresie chcą Państwo, aby informacje o Państwu były gromadzone i używane do obsługi targetowania reklam, znajdują się m.in. na stronach:

http://www.aboutads.info/choices,

http://www.youronlinechoices.eu/,

w przypadku serwisu Facebook na stronie: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

6. Skrypty partnerów

Niektóre strony w naszym Serwisie mogą wykorzystywać kody (np. JavaScript) pochodzące od podmiotów z nami współpracujących, które służą do umożliwienia tym firmom umieszczenia swoich plików cookies w Państwa przeglądarce w celu dopasowywania do Waszych preferencji reklam prezentowanych na innych stronach internetowych.

7. Badanie korzystania ze strony

Pliki cookies zewnętrzne mogą być umieszczane także przez podmioty takie jak Google Inc. oraz Comscore w celu zbierania zanonimizowanych informacji o korzystaniu z Serwisu na potrzeby statystyczne i poprawiania działania Serwisu.

W przypadku Google Analytics informacje o tym, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z ich usług, dostępne są na stronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Dodatkowo informujemy o możliwości pobrania dodatku do przeglądarki ograniczającego zakres informacji wykorzystywanych przez Google Analytics na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. Jak cofnąć zgodę na pliki cookies?

Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki na Państwa Urządzeniu mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies (umożliwiając przyjmowanie plików cookies) lub taką zgodę cofnąć (blokując przyjmowanie plików cookies). 

W każdej chwili mogą Państwo także usunąć umieszczone pliki cookies za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej lub w systemie operacyjnym Państwa urządzenia.

Informujemy jednak, że usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

III. Pozostałe informacje

1. Podstrony Partnerów

W Serwisie mogą się pojawić podstrony, na których podmioty z nami współpracujące („Partnerzy”) świadczą Państwu swoje usługi we własnym imieniu. Jeśli takie usługi będą wymagać przetwarzania Państwa danych, to w tym zakresie administratorem Państwa danych osobowych będą Partnerzy.

2. Dane innych osób

Jeśli chcieliby Państwo wykorzystać jakiekolwiek dane dotyczące innych użytkowników naszego Serwisu, mogą Państwo to zrobić wyłącznie, jeśli wynika to z regulaminu danej usługi, z przepisów prawa lub jeśli uzyskali Państwo na to ich zgodę.

3. Nasze dane (FF Serwis)

Poniżej informujemy o naszych danych kontaktowych i rejestrowych.

Nasze dane kontaktowe: 

FF Serwis Sp. z o.o.

ul. Kolumbijska 11

01-991 Warszawa

Nasze dane rejestrowe:

FF SERWIS Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, adres: ul. Kolumbijska 11, 01-991 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741252, REGON: 380816320, NIP: 1182177488.

4. Więcej informacji

Powyższa wersja Polityki prywatności na stronie www.onevofloor.com obowiązuje od dnia 31.01.2022r.


Polityka zarządzania plikami cookies na www.onevofloor.com

Dokładamy wszelkich starań, aby traktować naszych Klientów uczciwie i otwarcie, uwzględniając najlepsze praktyki. Dlatego też w celu zapewnienia Ci wygody i bezpieczeństwa podczas przeglądania naszego serwisu, korzystając z naszej strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.

Czym są pliki cookie?

Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. ciasteczek). Ciasteczka to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową za każdym razem, kiedy wchodzisz na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu również po zamknięciu przeglądarki.

Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu możemy rozpoznać, że odwiedziłeś nas już wcześniej i w niektórych przypadkach będziemy mogli dopasować prezentowaną treść do Ciebie i Twoich potrzeb.

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają Ci korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystasz z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie preferencji ustawionych przy ostatniej wizycie.

Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie Twojej tożsamości.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, a także blokować lub usuwać te, które pochodzą ze stron orange.pl (i innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Możesz również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat możesz uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której dowiesz się, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z orange.pl może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdziesz tutaj:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl