04.01 Dbamy o środowisko

Utrzymanie czystego środowiska jest istotne dla zdrowego życia i zrównoważonego rozwoju przyszłych pokoleń. W naszych celach zobowiązujemy się do promocji standardów ekologicznych i proaktywnego działania w tym zakresie. Cele te osiągane są dzięki połączeniu innowacji technologicznych z proekologicznymi decyzjami na każdym etapie cyklu życiowego produktu. Nasze wysiłki skupiają się na spełnianiu wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska w krajach, w których prowadzimy naszą działalność.

Zobowiązujemy się także spełniać wszystkie wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (EU) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne) oraz RoHS (ograniczenia w użyciu określonych substancji niebezpiecznych w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym). Dyrektywy te wymagają strategii w zakresie zarządzania odpadami i konstruowania produktów do wyposażenia elektrycznego i elektronicznego sprzedawanego do krajów UE.

Ponadto, zobowiązujemy się spełniać wszystkie wymagania dyrektywy WEEE (2012/19/EU). Dyrektywa WEEE wymaga, aby producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedający do krajów Unii Europejskiej:
(1) oznakowywali swój sprzęt w celu powiadomienia użytkownika, że należy go poddać recyklingowi,
(2) zapewniali prawidłową utylizację swoich produktów lub ich recykling po zakończeniu cyklu życiowego produktów.

Produktów oznaczonych symbolem WEEE (przekreślony “pojemnik na śmieci”), użytkownik końcowy nie może utylizować razem z innymi odpadami domowymi, a powinien go poddać osobnemu przetwarzaniu. W zakresie zbiórki i zwracania produktów Funtronic prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Funtronic lub partnerem handlowym.

Jesteśmy również zobowiązani do spełniania wymagań dyrektywy RoHS (2011/65/EU). Dyrektywa RoHS wymaga, aby producenci eliminowali lub minimalizowali użycie ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromków bifenylu i polibromków dwufenyloeteru w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym 00. sprzedawanym do UE po 1 lipca 2006.